Ủng hộ qua Bank

Cùng nhau chung sức xoá bỏ độc tài Cộng sản, xây dựng một Việt Nam công bằng, dân chủ & văn minh

  • Bank Name: WELLS FRAGO
  • Bank Address: 2016 Lewelling BLVD, San Leandro, CA 94579
  • Name on the Account: Brotherhood For Democracy
  • Account Number: 3369664135
  • Bank Swift Code: WFBIUS6S (Wells Fargo)
  • Routing Number: 121000248