Mục Tiêu

Điều 1

Ban điều hành cùng với các hội viên phải tăng cường các quan hệ đối ngoại để thu hút sự ủng hộ của dư luận, chính giới và quốc tế. Đây là một điều kiện quan trọng để nâng cao vị thế đối với quốc tế của Hội.

Điều 2

Ban điều hành cùng với mỗi hội viên tăng cường vận động đồng bào ở trong nước tham gia và ở ngoài nước ủng hộ Hội.

Điều 3

Tập trung vào công tác vận động thế hệ trẻ, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác chia sẻ và huấn luyện các kiến thức về pháp lý, an ninh cá nhân, an ninh mạng, nhân quyền, dân chủ. Huấn luyện các kỹ năng hoạt động độc lập, hoạt động theo nhóm, xấy dựng và phát triển nhóm, liên kết giữa hai hay nhiều nhóm trong việc phối hợp hoạt động.

Điều 4

4. Tăng cường quan hệ và phối hợp với các cá nhân và tổ chức ở trong và ngoài nước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động cho dân chủ.

Điều 5

Tìm mọi cơ hội để vận động, thuyết phục các cá nhân, cán bộ và cấp lãnh đạo của đảng Cộng sản, Nhà nước chấp nhận cải cách chính trị, dân chủ hóa đất nước vì lợi ích của chính họ và lợi ích chung của cả dân tộc.