Giới Thiệu

Thư Kêu Gọi

Dân Chủ Là Gì?

Mục Tiêu HAEDC

Giáo Trình Huấn Luyện

Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam đang đấu tranh bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận.

Hội AEDC cũng đang vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam.

Hội AEDC là một tổ chức được thành lập trên không gian mạng quốc tế, không có trụ sở tại Việt Nam. Do vậy Hội AEDC không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam không có qui định nào cấm công dân Việt Nam thành lập Hội trên không gian mạng quốc tế.

Trong giai đoạn đầu tiên, Hội Anh Em Dân Chủ đã có gần 80 thành viên ở trong và ngoài nước. Hội Anh Em Dân Chủ chủ trương củng cố tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các thành viên với nhau. Đồng thời cũng mời các chuyên gia ở trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức hoạt động về Hội, kiến thức về nhân quyền, xã hội dân sự, dân chủ,… cho các thành viên. Mục đích nhằm nâng cao sự hiểu biết, bản lĩnh và kinh nghiệm cho các thành viên.

Trong giai đoạn hai, Hội Anh Em Dân Chủ chủ trương tăng cường mở rộng số lượng thành viên. Song song với việc kết nạp thành viên mới, Hội Anh Em Dân Chủ vẫn tiếp tục duy trì công tác chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cho các thành viên mới. Mục đích làm sao để mọi thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ phải có đầy đủ 3 kỹ năng: Hoạt động độc lập, hoạt động theo nhóm và hoạt động liên kết các nhóm.

Các thành viên của Hội phải có tình yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Tôn trọng các cá tính cũng như sự khác biệt giữa các thành viên để làm sao những điều đó không làm ảnh hưởng tới sự đoàn kết và mục tiêu chung của Hội Anh Em Dân Chủ.

Tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo, quan điểm chính trị,… mà có tinh thần đấu tranh bảo vệ các quyền con người, vận động xây dựng xã hội dân chủ tiến bộ, và chấp nhận Điều lệ, qui chế của Hội thì đều có quyền gia nhập Hội Anh Em Dân Chủ.

Hội Anh Em Dân Chủ sẽ tiến hành đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi các điều kiện về chính trị, xã hội và pháp luật Việt Nam phù hợp.

Hội Anh Em Dân Chủ kêu gọi sự tham gia và ủng hộ của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Hội Anh Em Dân Chủ kêu gọi sự ủng hộ và thừa nhận của các tổ chức quốc tế, và chính phủ, quốc hội của các quốc gia trên thế giới.

Cùng với nhau, chúng ta sẽ đạt được tự do, dân chủ và công bằng cho nhân dân Việt Nam.