N.Đức Chung đã khai gì mà cả thành uỷ Hà Nội đang chạy loạn lên.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …